Sectele: caracteristici

26 iunie 2005

Sectele – tr?s?turi caracteristice

Sectele declar? unilateral ?i înainte

de vreme c? au aprobarea lui Cristos

 

“1. În toate sectele exist? o ruptur? abrupt? cu cre?tin?tatea istoric?, deoarece secta crede c? întreaga biseric? cre?tin?
a devenit apostat? ?i c? Dumnezeu a dat conduc?torilor sectei o nou? lumin? privind
adev?rul salvator. În consecin?? ea s-a desp?r?it de biseric? ?i a devenit complet
in-dependent?. Astfel, pentru secte, istoria bisericii este o chestiune simpl?:
De pe vremea lui Cristos nu s-a întâmplat cu adev?rat nimic important în biseric?
pân? când fondatorul sectei a început organizarea a ceea ce este salutat acum
ca singurul popor adev?rat al lui Dumnezeu. Secta se bucur? de separarea ini?iat?
?i este foarte mul?umit? s? r?mân? separat?.

 

2. Sectele se remarc? prin tendin?a spre perfec?ionism. Membrii unei secte se simt mult mai sfin?i fa?? de cei din alte grup?ri religioase,
mai ales fa?? de membrii bisericilor istorice. Pentru sect? nu este important?
o sensibilitate fa?? de p?cat, materializat? prin convingerea c? nu suntem la
în?l?imea a?tept?rilor în privin?a îndeplinirii a ceea ce vrea Dumnezeu de la
noi (vame?ul si fariseul). Membrii sectelor se laud? cu ceea ce fac. Ei pretind
c? ascult? de Dumnezeu ?i îndeplinesc lucr?ri pe care al?ii le neglijeaz?. Ei
cred c? Dumnezeu folose?te standardul lor în ce prive?te faptele ?i se consider?
singurii care-l satisfac. Celelalte biserici sunt ca urmare moarte spiritual,
ipocrite ?i cre?tine doar cu numele.

 

3. Putem constata c? sectele au tendin?a de a supraaprecia lucrurile secundare. Mai exact, sectele tind s? ia anumite adev?ruri secundare ?i s? le dea o importan??
mai mare decât li se cuvine, în timp ce chestiuni de importan?? major? sunt nesocotite.
Rezultatul este c? teologia sectei devine unilateral? ?i deformat?. De obicei
aceste adev?ruri sunt cele care au dus la na?terea sectei sau care men?in acum
separarea. Membrii sectelor au versete speciale în Scriptur? pe care numai ei
le în?eleg corect ?i pe care le consider? providen?iale în sus?inerea teologiei
lor.

 

4. O tr?s?tur? distinctiv? a sectelor este prezen?a unei surse ex­tra­bi­bli­ce de autoritate. Sectele afirm? c? au o surs? de revela?ie dincolo de Scriptur?, un fel de “Biblie
în mâna stâng?”. Ele acord? respect sau venera?ie unor înv???tori sau grupuri
de înv???tori umani pân? la punctul c? scrierile acestora devin îndrumarul principal
de credin?? v?zut ca infailibil. În ciuda supunerii invocate fa?? de Cuvântul
lui Dumnezeu, dilema autorit??ii este rezolvat? întotdeauna în defavoarea Bibliei,
care trebuie “corectat?” sau “explicat?” de autoritatea mai mare.

 

 5. Sectele se caracterizeaz? ?i prin negarea îndrept??irii numai prin credin?? ?i reducerea rolului lui Cristos. Bun?tatea nemeritat? nu mai este considerat? darul gratuit al lui Dumnezeu
dat unui p?c?tos nevrednic, ci o r?splat? meritat? de un credincios care respect?
diferite condi?ii ?i cerin?e. Omul natural vrea s? fie propriul s?u domn ?i st?pân
în privin?a salv?rii. El nu vrea s? depind? de Dumnezeu a?a ca un copila? care
se arunc? cu credin?? în bra?ele tat?lui s?u. În acest sens sectele reduc rolul
lui Cristos. De?i afirm? c? el a murit ?i i-a r?scump?rat pe oameni, ace?tia depind
în privin?a salv?rii de intrarea în sect?, de loialitatea fa?? de ierarhia acesteia
?i de îndeplinirea unor lucr?ri specifice.

 

6. Sectele se absolutizeaz? pe sine ca fiind comunitatea exclusiv? a celor salva?i. Prin contrast biserica este fie apostat?, fie unealta diavolului. Membrii sectei
sunt prezenta?i ca sfin?i, în timp ce p?catele celorlal?i sunt amplificate. Secta
îl face proprietatea ei pe Dumnezeu ?i sus?ine c? acesta îi vede ?i-i evalueaz?
pe oameni exact a?a ca ea. Prin urmare Dumnezeu îi folose?te numai pe membrii
sectei ca instrumente pentru a-?i revela voia ?i adev?rul s?u. Ei au astfel o
misiune special?. Secta se ridic? pe sine la pozi?ia tran?ant? a lui Isus, aplicându-?i
cuvintele lui:

 “Oricine nu este cu mine, este împotriva mea”. Ea nu se mul?ume?te cu atitudinea
pe care Isus a recomandat-o discipolilor: “Nu-l opri?i, pentru c? cine nu este
împotriva voastr?, este pentru voi” ( Luc 9:49, 50; 11:23).

 7. O tr?s?tur? aparte a sectelor este rolul central al grup?rii în escatologie. Secta este convins? c? a fost chemat? la existen?? de c?tre Dumnezeu pentru a
umple un loc l?sat gol de biserica infidel? la sfâr?itul escatologic al istoriei.
Na?terea sectei marcheaz? punctul de intrare în zilele din urm?. Escatologia joac?
un rol determinant în teologia sectei: ea devine arena pe care se va des?vâr?i
glorificarea sectei când du?manii ei vor fi înfrân?i total. De?i poate fi mic?
?i neînsemnat?, atunci când vine ziua încheierii socotelilor, ea va primi de la
Dumnezeu locul de onoare pe care îl merit?. Secta este mesagera, cea care preg?te?te
revenirea lui Cristos ?i participanta al?turi de Dumnezeu în judecata final?.
Pe evreii vinova?i de mândrie spiritual? cu privire la locul lor, Isus i-a avertizat:
“V? spun c? vor veni mul?i de la r?s?rit ?i de la apus ?i vor ?edea la mas? cu
Avraam, Isaac ?i Iacov, în Regatul cerurilor, dar fiii Regatului vor fi arunca?i…
afar?” (Mat. 8:11,12).”

 ____________

Bibliografie:

Cum s? identific o sect? la www.luminalumii.ro/domenii/info_identif_secta.html

Test (de detectare a cultelor) la www.rcrwebsite.com/test.htm

 

   SURSA : http://www.martorii.com

 Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X